Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
 
 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
WORD Toruń Przedmiot działalności Status prawny Struktura organizacyjna Zarządzenia i Regulaminy Rejestry, ewidencje i archiwa Majątek WORD Gospodarka finansowa Obsługa klientów Skargi i wnioski Zamówienia publiczne Raporty Tablica ogłoszeń Kontakt Sekretariat K-PWRBRD Stan prawny Uchwały Kontakt Serwis biuletynu Redakcja Instrukcja obsługi
od: 2008-03-03
suma odsłon: 866910

ostatnia edycja treści:
2023-09-26 11:03:28

Uchwała Nr 7/2015 (23 października 2015 r. w sprawie weryfikacji granic obszaru zabudowanego)

 

UCHWAŁA Nr 7/2015

 

 

Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z dnia 23 października 2015 r.

 

w sprawie weryfikacji granic obszaru zabudowanego.

 

Na podstawie art. 140h ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Dostrzegając zagrożenia związane z bezpieczeństwem niechronionych użytkowników dróg
w kontekście zmiany Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) w zakresie noszenia elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, zobowiązuje się wszystkie organy zarządzające ruchem na drogach województwa kujawsko-pomorskiego do przeprowadzenia przeglądów dróg pod kątem weryfikacji obszarów zabudowanych.
2. Weryfikacji obszarów zabudowanych należy dokonać w oparciu o wytyczne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości konieczne jest pilne podjęcie działań zmierzających do zmiany granic obszaru zabudowanego zgodnie z wytycznymi oraz ustalonym harmonogramem.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                     Przewodniczący K-PWRBRD

                                                                      Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

                                                                                                Piotr Całbecki

 

 

Załącznik do uchwały Nr 7/2015
K-  PWRBRD z dnia 23 października 2015 r.

                                                                                                                            

 

 Wytyczne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w sprawie wyznaczania granic obszaru zabudowanego.

1.      Definicje

 

 

Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zm.)

- Art. 2. pkt 15

obszar zabudowany – obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi;

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 

 

Załącznik do Dz.U. nr 220. Poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

5.2.48.1  Zasady ogólne

Znak D-42 "obszar zabudowany" (rys. 5.2.48.1) stosowany jest w celu wskazania kierującym pojazdami, że wjeżdżają w obszar zabudowany.

Znak D-42 umieszcza się po prawej stronie drogi wjazdowej do miejscowości, w miejscu ustalonym jako granica obszaru zabudowanego.

Jeżeli droga przebiega na przemian przez obszar danej miejscowości uznany za zabudowany oraz nieuznany za taki obszar, wówczas znak D-42 umieszcza się na każdej granicy obszaru zabudowanego.

Jeżeli w danej miejscowości granica pomiędzy kolejnymi końcem i początkiem obszaru zabudowanego, wskazanymi znakami D-42 i D-43, byłaby mniejsza niż 300 m, to na tym odcinku nie umieszcza się znaków D-42 i D-43, wprowadzając ewentualne podwyższenie dopuszczalnej prędkości pojazdów znakiem B-33. Znaki D-42 i D-43 mają wymiary: długość podstawy 1200 mm, wysokość 700 mm. Na jednojezdniowych drogach powiatowych i gminnych dopuszcza się znaki D-42 i D-43 o wysokości 530 mm.

Znak D-43 "koniec obszaru zabudowanego" (rys. 5.2.49.1) stosowany jest w celu wskazania kierującym, że wyjeżdżają z takiego obszaru.

Znak D-43 umieszcza się po prawej stronie drogi, w tym samym przekroju co D-42 zastosowany do kierunku przeciwnego.

Jeżeli obszar zabudowany obejmuje sąsiadujące miejscowości, to na ich granicy nie umieszcza się znaku D-43, a w odległości do 50 m za znakiem E-17a wskazującym wjazd do następnej miejscowości umieszcza się znak D-42 stanowiący potwierdzenie kontynuacji obszaru zabudowanego. W takim przypadku na drogach jednojezdniowych dopuszcza się stosowanie znaku D-42 o wysokości 530 mm.

 

2.      Przyczyna ustalenia standardów

Zmiany w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym:

Od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym  ma obowiązek nosić elementy odblaskowe.

Od 18 maja 2015 roku za przekroczenie prędkości o 50 km/h na obszarze zabudowanym, Policja zatrzymuje kierowcy prawo jazdy na 3 miesiące.

 

3.      Ustalenie granic obszaru zabudowanego

Granica obszaru zabudowanego wyznaczonego znakiem D-42 powinna być powiązana z występującą wzdłuż drogi zabudową o charakterze mieszkalnym i występującym na drodze ruchem pieszych.
Znak D-42 powinien być umieszczony w pobliżu miejsca, w którym następuje wyraźna zmiana charakteru zagospodarowania otoczenia drogi.

Znak D-42 powinien być powiązany z takimi elementami zagospodarowania drogi, jak :
- chodnika na całym odcinku obszaru zabudowanego
- wyjazdy bramowe z posesji,
- pas postojowy lub parking wyznaczony wzdłuż jezdni,
- skrzyżowanie.

 

 

Obszarowi zabudowanemu musi towarzyszyć oświetlenie wzdłuż drogi, przy czym musi ono znajdować  się co najmniej w obrębie skrzyżowań, przystanków komunikacji zbiorowej, przejść dla pieszych i dojść do przystanków komunikacji zbiorowej.

 

 

Zwarta zabudowa, chodnik oraz oświetlenie są warunkami niezbędnymi do wyznaczenia granic obszaru zabudowanego.

 

 

Zwarta zabudowa to zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków             o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m. Przy czym budynki te położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Jeśli zabudowa poza zakresem chodnika nadal jest skupiona wokół drogi, wówczas 20 m. za znakiem D-43 należy ustawić znak A-16 z ograniczeniem B-33 km/h. Ograniczenia odwołać znakiem B-34.

Jeśli geometria drogi lub inne przyczyny nie wymuszają wskazania znakiem B-33 innej prędkości odcinki dróg na których zlokalizowany był dotychczas znak D-42, D-43 zaleca się ze względu na bezpieczeństwo pieszych wprowadzenia ograniczenia znakiem B-33(60).


Jako obszar zabudowany nie powinny być oznakowane miejsca, w których:
- zabudowa mieszkalna jest oddalona od drogi i nie jest z nią związana,
- strefy przedmieść, w których zabudowa ma charakter handlowo-usługowy (hurtownie, warsztaty, duże sklepy), jeżeli nie wiążą się z nią intensywny ruch pieszych w pobliżu drogi,
- występujący ruch pieszych wynika jedynie z lokalizacji przystanku autobusowego, skrzyżowania dróg lub ma charakter sezonowy.

utworzono: 2015-11-19 09:37 przez: Rafał Oleradzki
wyedytowano: 2015-11-19 09:55 przez: Rafał Oleradzki 
aktywne od dnia: 2015-11-19 09:36
ilość odsłon podstrony: 2930
repozytorium zmian
drukuj  zapisz