Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
 
 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
WORD Toruń Przedmiot działalności Status prawny Struktura organizacyjna Zarządzenia i Regulaminy Rejestry, ewidencje i archiwa Majątek WORD Gospodarka finansowa Obsługa klientów Skargi i wnioski Zamówienia publiczne Raporty Tablica ogłoszeń Kontakt Sekretariat K-PWRBRD Stan prawny Uchwały Kontakt Serwis biuletynu Redakcja Instrukcja obsługi
od: 2008-03-03
suma odsłon: 972415

ostatnia edycja treści:
2024-05-23 14:41:55
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Regulamin Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
data akcji: 2013-11-20 14:41:01
wykonał: Rafał Oleradzki
typ akcji: Edycja akapitu artykułu

 

Regulamin
Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

§ 1.  Regulamin określa szczegółową organizację i tryb prac Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwanej dalej „Wojewódzką Radą BRD”.

§ 2. Do zadań Wojewódzkiej Rady BRD należy w szczególności:
 1) opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 3) zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w  części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 4) inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 5) inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej,
 6) współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi,
 7) inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej.

§ 3. 1. Tworzy się Prezydium Wojewódzkiej Rady BRD, w skład którego wchodzą:

  1) Przewodniczący,
  2) Zastępcy Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady BRD,
  3) Sekretarz,
  4) Przewodniczący komisji roboczych.


2. Wojewódzka Rada BRD realizuje swoje zadania bezpośrednie w stałych komisjach roboczych.

3. Tworzy się stałe komisje robocze:      
  1) Komisję ds. Organizacji Systemu BRD
  2) Komisję ds. Edukacji,
  3) Komisję ds. Monitorowania i Nadzoru Ruchu Drogowego,
  4) Komisję ds. Infrastruktury,
  5) Komisję ds. Ratownictwa Drogowego.

§ 4. 1. Przewodniczący reprezentuje Wojewódzką Radę BRD i kieruje jej pracami.

2. Do zadań Przewodniczącego ponadto należy:
  1) zwoływanie posiedzeń Prezydium i Wojewódzkiej Rady BRD,
  2) prowadzenie obrad Prezydium i posiedzeń Wojewódzkiej Rady BRD,
  3) składanie Przewodniczącemu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego                    corocznych sprawozdań dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie na terenie województwa,
  4) przyjmowanie od organów, których przedstawiciele są członkami Wojewódzkiej Rady BRD sprawozdań i  informacji dotyczących realizacji zadań określonych w programach bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3. Przewodniczący może upoważnić Zastępców Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady BRD lub Sekretarza do działania w swoim imieniu.

§ 5. 1. Do zadań Prezydium należy:
  1) opiniowanie spraw przygotowanych do rozpatrzenia na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady BRD,
  2) zlecanie Sekretarzowi rozpatrzenia określonych spraw,
  3) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach nie zastrzeżonych w regulaminie dla posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD w okresie pomiędzy jej posiedzeniami,
  4) wnioskowanie o powołanie komisji roboczych inne niż komisje wskazane w § 3 ust. 3 regulaminu. 
 
2. Decyzje Prezydium zapadają zwykłą większością głosów.

§ 6. 1. Sekretarz organizuje bieżącą pracę Wojewódzkiej Rady BRD.

2. Do zadań Sekretarza należy ponadto:
  1) zlecanie komisjom roboczym opracowania opinii w sprawach przygotowanych do rozpatrzenia przez Wojewódzką Radę BRD,
  2) przygotowywanie porządku obrad i materiałów na posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD,
  3) prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w imieniu Wojewódzkiej Rady BRD,
  4) przygotowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiej Rady BRD,
  5) współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi  w imieniu Wojewódzkiej Rady BRD,
  6) bieżące zarządzanie środkami  na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  7) przygotowywanie projektów corocznych sprawozdań dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie,
  8) przedstawianie Przewodniczącemu spraw wymagających rozpatrzenia przez Wojewódzką Radę BRD.

§ 7. Obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Wojewódzkiej Rady BRD i  pracy jej organów prowadzi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu.

§ 8. 1. Przewodniczących komisji roboczych powołuje Przewodniczący Wojewódzkiej Rady BRD.

2. Zastępców przewodniczących komisji roboczych wskazują ich przewodniczący spośród członków komisji.

3.  Do zadań przewodniczących komisji roboczych należy:
  1) kierowanie ich pracami,
  2) reprezentowanie komisji,
  3) opracowywanie planów pracy komisji do 31 grudnia każdego roku na rok następny,
  4) przedkładanie sprawozdania z działań komisji roboczych Sekretarzowi corocznie do 15 stycznia.

4. W skład komisji roboczych wchodzą członkowie Wojewódzkiej Rady BRD oraz inne osoby wskazane przez przewodniczących komisji roboczych i  zaakceptowane przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady BRD.

§ 9. 1. Wojewódzka Rada BRD obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD odbywają się co najmniej 2 razy w roku.

§ 10. 1. Posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD zwołuje jej Przewodniczący;
  1) z urzędu,
  2) na pisemny wniosek nie mniej niż jednej trzeciej jej członków; wniosek powinien określać proponowany przedmiot posiedzenia i zawierać uzasadnienie potrzeby zwołania posiedzenia.

2. Przewodniczący nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem zawiadamia członków Rady o terminie posiedzenia i projekcie porządku obrad.

§ 11. 1. Posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD otwiera, prowadzi i zamyka jej Przewodniczący lub upoważnieni przez niego członkowie Prezydium.

2. Posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD są jawne

3. Uchwały Wojewódzkiej Rady BRD podejmowane są w głosowaniu jawnym większością głosów jej obecnych członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 12. W pracach Wojewódzkiej Rady BRD mogą brać udział z głosem doradczym:

  1) przedstawiciele organizacji pozarządowych , których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2) pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczo-rozwojowych,
  3) niezależni eksperci.

§ 13. 1. Z posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD sporządza się protokół. Protokół sporządza pracownik jednostki wyznaczonej do obsługi Wojewódzkiej Rady BRD.

2. Protokół zawiera:
  1) numer kolejny protokołu,
  2) datę posiedzenia,
  3) listę osób obecnych na posiedzeniu,
  4) porządek obrad,
  5) przebieg dyskusji,
  6) przebieg i wyniki głosowania,
  7) informację w sprawie powziętych uchwał.
 
3. Oryginał protokołu przechowuje Sekretarz Wojewódzkiej Rady BRD. Kopie protokołu przekazuje się członkom Wojewódzkiej Rady BRD i innym uczestnikom jej posiedzenia.

§ 14. 1. Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenia komisji roboczych odbywają się w terminach określonych przez ich przewodniczących lub na wniosek Sekretarza.

§ 15. Postanowienia § 10, 11 i 13 stosuje się odpowiednio do posiedzeń Prezydium Wojewódzkiej Rady BRD i komisji roboczych.

utworzono: 2011-05-29 16:44 przez: Rafał Oleradzki
wyedytowano: 2011-05-29 17:40 przez: Rafał Oleradzki 
aktywne od dnia: 2011-05-29 16:43
informację wytworzył 2011-05-25 Kucicki Krzysztof
ilość odsłon podstrony: 450
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu