Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
 
 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
WORD Toruń Przedmiot działalności Status prawny Struktura organizacyjna Zarządzenia i Regulaminy Rejestry, ewidencje i archiwa Majątek WORD Gospodarka finansowa Obsługa klientów Skargi i wnioski Zamówienia publiczne Raporty Tablica ogłoszeń Kontakt Sekretariat K-PWRBRD Stan prawny Uchwały Kontakt Serwis biuletynu Redakcja Instrukcja obsługi
od: 2008-03-03
suma odsłon: 972366

ostatnia edycja treści:
2024-05-23 14:41:55

Regulamin Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Załącznik do uchwały nr 1/2016
Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z dnia 6 maja 2016 r.
 

Regulamin
Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


§ 1

1. Regulamin określa szczegółową organizację i tryb pracy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwanej dalej „Wojewódzką     Radą BRD”.
2. Rada działa przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Rada działa na podstawie:
   1) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z poźn. zm.),
   2) Zarządzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustalenia składu osobowego Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
   3) Regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
4. Rada działa w składzie określonym w zarządzeniu Marszałka Województwa.
5. Rada działa przy pomocy prezydium i komisji stałych.

§ 2

Do zadań Wojewódzkiej Rady BRD należy w szczególności:
   1) opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   2) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   3) zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   4) inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   5) inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej,
   6) współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi,
   7) inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej,
   8) analizowanie i ocena podejmowanych zadań.

§ 3

1. Tworzy się Prezydium Wojewódzkiej Rady BRD, w skład którego wchodzą:
   1) Przewodniczący,
   2) Zastępcy Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady BRD,
   3) Sekretarz,
   4) Przewodniczący komisji stałych.
2. Wojewódzka Rada BRD realizuje swoje zadania bezpośrednie w komisjach stałych.
3. Tworzy się komisje stałe:
   1) Komisję ds. Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego,
   2) Komisję ds. Programów Realizacyjnych

§ 4

1. Przewodniczący reprezentuje Wojewódzką Radę BRD i kieruje jej pracami.
2. Do zadań Przewodniczącego ponadto należy:
   1) zwoływanie posiedzeń Prezydium i Wojewódzkiej Rady BRD,
   2) prowadzenie obrad Prezydium i posiedzeń Wojewódzkiej Rady BRD,
   3) składanie Przewodniczącemu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego corocznych sprawozdań dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie na terenie województwa,
   4) przyjmowanie od organów, których przedstawiciele są członkami Wojewódzkiej Rady BRD sprawozdań i informacji dotyczących realizacji zadań określonych w programach bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   5) opiniowanie spraw przygotowanych do rozpatrzenia na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady BRD,
   6) zlecanie Sekretarzowi rozpatrzenia określonych spraw,
   7) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach nie zastrzeżonych w  regulaminie dla posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD w okresie pomiędzy jej posiedzeniami,
   8) wnioskowanie o powołanie komisji innych niż komisje wskazane w § 3 ust. 3 regulaminu lub zespołów doraźnych.
3. Przewodniczący może upoważnić zastępców przewodniczącego Wojewódzkiej Rady BRD lub Sekretarza do działania w swoim imieniu.
4. Przewodniczący wykonuje swoje zadania przy pomocy prezydium.

§ 5

1. Sekretarz organizuje bieżącą pracę Wojewódzkiej Rady BRD.
2. Do zadań Sekretarza należy ponadto:
   1) zlecanie komisjom stałym opracowania opinii w sprawach przygotowanych do rozpatrzenia przez Wojewódzką Radę BRD,
   2) przygotowywanie porządku obrad i materiałów na posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD,
   3) prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w imieniu Wojewódzkiej Rady BRD,
   4) przygotowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiej Rady BRD,
   5) współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi  w imieniu Wojewódzkiej Rady BRD,
   6) bieżące zarządzanie środkami  na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   7) przygotowywanie projektów corocznych sprawozdań dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie,
   8) przedstawianie Przewodniczącemu spraw wymagających rozpatrzenia przez Wojewódzką Radę BRD.

§ 6

Obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Wojewódzkiej Rady BRD i  pracy jej organów prowadzi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu.

§ 7

1. Przewodniczących komisji stałych powołuje Przewodniczący Wojewódzkiej Rady BRD.
2. Zastępców przewodniczących komisji stałych wskazują ich przewodniczący spośród członków komisji.
3.  Do zadań przewodniczących komisji stałych należy:
   1) kierowanie ich pracami,
   2) reprezentowanie komisji,
   3) opracowywanie planów pracy komisji do 31 grudnia każdego roku na rok następny,
   4) przedkładanie sprawozdania z działań komisji roboczych Sekretarzowi corocznie do 15 stycznia. 
4. W skład komisji stałych wchodzą osoby wskazane przez przewodniczących komisji w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady BRD.

§ 8

1. Wojewódzka Rada BRD obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD odbywają się co najmniej 2 razy w roku.

§ 9

1. Posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD zwołuje jej Przewodniczący:
   1) z urzędu,
   2) na pisemny wniosek nie mniej niż jednej trzeciej jej członków; wniosek powinien określać proponowany przedmiot posiedzenia i zawierać uzasadnienie potrzeby zwołania posiedzenia.
2. Przewodniczący nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem, zawiadamia członków Rady o terminie posiedzenia i  projekcie porządku obrad.

§ 10

1. Posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD otwiera, prowadzi i zamyka jej Przewodniczący lub upoważnieni przez niego członkowie Prezydium.
2. Posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD są jawne.
3. Posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD są prawomocne przy obecności minimum połowy składu Rady.
4. Uchwały Wojewódzkiej Rady BRD podejmowane są większością głosów w  głosowaniu jawnym, przy obecności minimum połowy składu Rady. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
5. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w posiedzeniu członek Rady może upoważnić do uczestnictwa w swoim zastępstwie przedstawiciela jednostki, którą reprezentuje. Przedstawiciel ten uczestniczy z głosem doradczym i nie jest liczony przy ustalaniu     kworum.
6. W okresach między posiedzeniami Rady dopuszcza się podejmowanie uchwał poprzez głosowanie korespondencyjne w formie elektronicznej.
7. Głosowanie korespondencyjne zarządza i przeprowadza Sekretarz Rady.

§ 11

W pracach Wojewódzkiej Rady BRD mogą brać udział z głosem doradczym:
   1) przedstawiciele organizacji pozarządowych , których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   2) pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczo-rozwojowych,
   3) niezależni eksperci.

§ 12

1. Z posiedzenia Wojewódzkiej Rady BRD sporządza się protokół. Protokół sporządza pracownik jednostki wyznaczonej do obsługi Wojewódzkiej Rady BRD.
2. Protokół zawiera:
   1) numer kolejny protokołu,
   2) datę posiedzenia,
   3) listę osób obecnych na posiedzeniu,
   4) porządek obrad,
   5) przebieg dyskusji,
   6) przebieg i wyniki głosowania,
   7) informację w sprawie powziętych uchwał.
3. Oryginał protokołu przechowuje Sekretarz Wojewódzkiej Rady BRD. Kopie protokołu   przekazuje się członkom Wojewódzkiej Rady BRD i innym uczestnikom jej posiedzenia.

§ 13


1. Posiedzenia Prezydium odbywają się w terminach określonych przez Przewodniczącego     Wojewódzkiej Rady BRD.
2. Posiedzenia komisji stałych odbywają się w terminach określonych przez ich przewodniczących lub na wniosek Sekretarza.

§ 14

Postanowienia § 9, 10 i 12 stosuje się odpowiednio do posiedzeń Prezydium Wojewódzkiej Rady BRD i komisji stałych.
 

utworzono: 2011-05-29 16:44 przez: Rafał Oleradzki
wyedytowano: 2016-07-12 14:34 przez: Rafał Oleradzki 
aktywne od dnia: 2011-05-29 16:43
informację wytworzył 2011-05-25 Kucicki Krzysztof
ilość odsłon podstrony: 3295
repozytorium zmian
drukuj  zapisz